Dziurawy regulamin polowań

Dziurawy regulamin polowań


Słynny „regulamin polowań”, a raczej ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania z niewielkimi zmianami funkcjonuje już kolejne dekady. 15 lat, to chyba wystarczający okres, żeby zrewidować niektóre zapisy i zastanowić się, czy może nie warto by ich zmienić? Poniżej luźne przemyślenia plus propozycje zmian (na czerwono), które fajnie by było poddać dyskusji.

USUNIĘCIE CENTRALNEGO ZAPŁONU W DEFINICJI MYŚLIWSKIEJ BRONI PALNEJ

§ 3. 1. Do wykonywania polowania oraz odstrzału zwierząt stanowiących nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka dopuszczona jest wyłącznie myśliwska broń palna długa centralnego zapłonu, o lufach gwintowanych lub gładkich, z wyłączeniem broni czarnoprochowej, pistoletów i rewolwerów, z której po maksymalnym załadowaniu można oddać najwyżej sześć pojedynczych strzałów, z tym że do magazynka broni samopowtarzalnej można załadować jednorazowo najwyżej dwa naboje.

Uzasadnienie:

Wyłączenie ograniczenia katalogu broni centralnego zapłonu daje możliwość rejestracji myśliwym broni bocznego zapłonu. Po zmianie powyższego przepisu myśliwi będą mogli posiadać broń długą bocznego zapłonu którą będą mogli legalnie wykorzystywać wyłącznie na strzelnicach. Ponadto § 3.2 przedmiotowego rozporządzenia zawiera wymogi energetyczne dotyczące broni używanej do polowań i tym samym ogranicza użytkowanie broni bocznego zapłonu do celów rekreacyjnych i sportowych. Wizyty na strzelnicy z bronią myśliwską, wiążą się często z koniecznością ponoszenia nie małych kosztów, związanych przede wszystkim z amunicją, a nie rzadko specyfika samej broni do celów łowieckich, ogranicza ich intensywne użytkowanie na strzelnicy. Częstsze treningi strzeleckie myśliwych wpłyną korzystniej na bezpieczeństwo polowań, skuteczność odstrzału oraz minimalizację ryzyka postrzałów zwierzyny. Posiadanie broni bocznego zapłonu zapewnia najbardziej ekonomiczne i skuteczne podwyższanie umiejętności strzeleckich na większości dostępnych strzelnic w Polsce- również krytych z osiami 25 metrowymi. W odróżnieniu od dużych kalibrów broni myśliwskiej, strzelectwo z bocznego zapłonu mogą swobodnie uprawiać najmłodsi pod okiem swych opiekunów (nie ma prawnych regulacji dotyczących wieku osób mogących korzystać ze strzelnicy). Ćwiczenie strzelania z typowej broni bocznego zapłonu w kalibrze .22 to wydatek kilku lub kilkunastokrotnie mniejszy, niż z jakiejkolwiek typowej broni myśliwskiej, a przy tym sama broń małokalibrowa jest znacznie tańsza, od typowych sztucerów wykorzystywanych w łowiectwie.

USUNIĘCIE OGRANICZEŃ W ZAKRESIE UŻYWANIA URZĄDZEŃ OPTYCZNYCH

§ 4.1. Do wykonywania polowania dopuszcza się używanie wyłącznie urządzeń optycznych, w których obraz celu powstaje w świetle naturalnym i nie jest przetwarzany przez urządzenia elektroniczne, przy czym znak celowniczy w urządzeniu optycznym może być podświetlany. Urządzenie optyczne może zawierać dalmierz.

1a. Do wykonywania polowania w nocy na dziki dopuszcza się używanie noktowizyjnych i termowizyjnych celowniczych urządzeń optycznych.

2. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy lornetek używanych do obserwacji

3. Dopuszcza się poszukiwanie postrzałka z użyciem sztucznego źródła światła przymocowanego do broni

Uzasadnienie:

W obecnej sytuacji prawnej są to zapisy nie logiczne, oraz w praktyce niemożliwe do skontrolowania przez uprawnione organy i służby. Myśliwy podczas jednego polowania może dokonać odstrzału kilku gatunków zwierzyny, zaś obecne przepisy wymagają stosowania odrębnych urządzeń celowniczych w przypadku odstrzału dzików i pozostałych gatunków zwierząt łownych. Od strony praktycznej nie zaleca się częstego zmieniania celowników, a już tym bardziej w warunkach polowych, ponieważ istnieje ryzyko przestawienia punktu trafienia. Ponadto prawo powinno ograniczać się do samej broni, oraz istotnych części broni, które zdefiniowane zostały w Ustawie o Broni i Amunicji, zaś ogólnie dostępne akcesoria dodatkowe, takie jak celownik czy latarka powinny być wyjęte spod jakiejkolwiek regulacji.

DODANIE OGRANICZEŃ W ZAKRESIE WYKONYWANIA POLOWANIA IDYWIDUALNEGO Z NAGANIACZEM LUB PODKŁADACZEM W CELU PODWYŻSZENIA BEZPIECZEŃSTWA

§ 5.

1a) polowanie indywidualne na dziki wykonywane w dzień:

a) z psem lub psami,

b) przy udziale jednego naganiacza albo jednego podkładacza z psem

– może odbywać się w okresie od dnia 15 sierpnia do dnia 31 stycznia, przy zapewnieniu bezpiecznego kąta pomiędzy linią strzału, a drugim uczestnikiem polowania nie mniejszym niż 45 stopni.

Uzasadnienie:

Obecny przepis nie zapewnia optymalnych zasad bezpieczeństwa zbliżonych do przepisów dotyczących wykonywania polowania zbiorowego.

DODANIE OGRANICZENIA W ZAKRESIE WYKONYWANIA POLOWAŃ

§ 6.1. Podczas polowania nie strzela się do:

(…)

8. Zwierzyny bez zapewnienia odpowiednich warunków do uśmiercenia jednym strzałem wyłącznie jednej sztuki.

Uzasadnienie:

Zmniejszenie ilości postrzałów zwierzyny i penalizacja „świńskich dubletów”.

ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI POLOWAŃ NA DRAPIEŻNIKI I SAMCE ZWIERZYNY PŁOWEJ W PORZE NOCNEJ ORAZ DOSTOSOWANIE DO WCZEŚNIEJSZYCH ZMIAN W § 4

§ 7. 1. Polowanie w nocy może odbywać się na:

  1. piżmaki i drapieżniki-  przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem noktowizyjny lub termowizyjnym, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz lornetkę lub obserwacyjne urządzenie termowizyjne lub noktowizyjne i latarkę; lub z zamontowanym innym urządzeniem optycznym podczas pełni księżyca oraz 3 dni przed i po niej.
  2. 1a. dziki-  przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem noktowizyjny lub termowizyjnym, o którym mowa w § 4 ust. 1, oraz lornetkę lub obserwacyjne urządzenie termowizyjne lub noktowizyjne i latarkę; lub z lub z zamontowanym innym urządzeniem optycznym podczas pełni księżyca oraz 3 dni przed i po niej.
  3. 1b. jelenie, daniele, muflony i sarny-  przez myśliwego wyposażonego w myśliwską broń palną z zamontowanym celowniczym urządzeniem noktowizyjnym.

Uzasadnienie:

Zwierzęta łowne swoją największą aktywność wykazują w nocy i rozpoczynają o zmroku. Dokonywanie odstrzału w szczątkowym- naturalnym świetle, zmniejsza skuteczność dokładnego rozpoznania celu, szczególnie rogaczy, jeleni byków oraz danieli byków, a tym samym naraża myśliwych na sankcje dyscyplinarne opisane w zasadach selekcji osobniczej i populacyjnej. Dopuszczenie polowań na ww rodzaje zwierzyny zwiększy skuteczność realizacji planów łowieckich, ograniczy szkody łowieckie oraz zminimalizuje ryzyko konieczności partycypacji kół łowieckich w kosztach ochrony lasu. Ponadto brak możliwości odstrzału drapieżników z urządzeń noktowizyjnych i termowizyjnych to jakieś nieporozumienie.

DOSTOSOWANIE DO WCZEŚNIEJSZYCH ZMIAN W § 4 ust. 1 i 1a

§ 7.2 

3. przed strzałem osobiście rozpoznać przez lornetkę lub obserwacyjne urządzenie termowizyjne lub noktowizyjne cel i teren na linii strzału w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1, a także w przypadku określonym w ust. 1 pkt 1a, gdy używa do wykonywania polowania celowniczych urządzeń optycznych, o których mowa w § 4 ust. 1 lub 1a

Uzasadnienie

W związku z usunięciem § 4 ust. 1 i 1a

OKREŚLENIE DEFINICJI BRONI PRZYSTRZELANEJ

§ 8. Myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i obowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:

(…)

2. przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku, przy czym za broń przystrzelaną uznaje się:

2a. Osiągnięcie skupienia 3 powtarzających się po sobie strzałów w okręgu 10 cm dla broni o lufach gwintowanych w odległości 100 metrów od wylotu lufy.

2b. Uzyskanie 60% skutecznych trafień w dowolnej konkurencji strzeleckiej do celów ruchomych,  dla broni o lufach gładkich.

2c. Uzyskanie pisemnego potwierdzenia spełnienia warunków opisanych w pkt 2a lub 2b przez prowadzącego strzelanie.

Uzasadnienie:

Brak aktualnie zdefiniowanego zakresu kryteriów dla przystrzelania broni.

ZMIANA MIARY ODLEGŁOŚCI BEZPIECZNEGO ODDAWANIA STRZAŁU NA POLOWANIU ZBIOROWYM

§ 17. Na polowaniu zbiorowym:

  1. nie wolno strzelać wzdłuż linii myśliwych; za strzał wzdłuż linii myśliwych, uważa się strzał, przy którym pocisk kulowy lub skrajne śruty wiązki przechodzą lub w przedłużeniu przeszłyby w odległości mniejszej niż 10 m od stanowiska sąsiada; pod kątem mniejszym, niż 30 stopni w płaszczyźnie poziomej od stanowiska sąsiada;

Uzasadnienie

Zamiana miary odległościowej na kątową ułatwia intuicyjne oszacowanie i zachowanie stałej, oraz bezpiecznej odległości strzału od stanowisk sąsiednich.

DOSTOSOWANIE DO AKUTALNYCH PRZEPISÓW W ZAKRESIE ELEKTRONICZNEJ KSIĄŻKI EWIDENCJI

§ 23.

  1. Książka ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w formie papierowej, zwana dalej książką ewidencji znajduje się na terenie obwodu łowieckiego.

Uzasadnienie

Dostosowanie do aktualnych przepisów w zakresie możliwości stosowania książki ewidencji w wersji elektronicznej.

Polub artykuł

Michał Budzyński