ZAKAZ AMUNICJI OŁOWIANEJ – POTRZEBNE WSPARCIE!

ZAKAZ AMUNICJI OŁOWIANEJ – POTRZEBNE WSPARCIE!

Jak wiecie ECHA (European Chemicals Agency) prowadzi konsultacje społeczne związane z zakazem stosowania amunicji ołowianej. Zostały one przedłużone do 06.10.2022, ale możemy już teraz wyrazić naszą opinię na temat tych działań. Możemy dodawać później kolejne dokumenty, ale im wcześniej zaczniemy, tym lepiej. Jeśli chcecie pomóc, link do konsultacji jest tu:https://comments.echa.europa.eu/…/PublicConsultationED…

A co wystarczy zrobić? Przesłać poniższy tekst:

KONSULTACJE WS. 2 FAZY ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (UE) 2021/57 Z DNIA 25 STYCZNIA 2021 R.

Zarówno Faza 1, jak i obecnie Faza druga rozporządzenia zawiera następujące naruszenia prawa unijnego:

1. Naruszenie przepisów Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej (dalej jako „Karta”), tj.:1.1. art. 16 Karty, w postaci nieuprawionej ingerencji i ograniczenia wolności prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze strzelectwem, myślistwem, kynologią myśliwską i produkcją amunicji poprzez ustanowienie zakazu noszenia i oddawania strzałów z amunicji ołowianej, dotychczas szeroko stosowanej w strzelectwie i myślistwie na terenach „wodno-błotnych” i w obszarach sąsiadujących z tymi terenami, co w praktyce uwzględniając: (I) szeroki zakres terytorialny obowiązywania zakazu i brak możliwości precyzyjnego i jednoznacznego określenia terenów, na których zakaz ten obowiązuje, (II) ustanowione w Rozporządzeniu domniemanie, że jeżeli dana osoba znajdując się na obszarach wodno-błotnych lub w 100 metrowej strefie wokół nich, nosi amunicję śrutową podczas strzelania lub w drodze na strzelanie, to dane strzelanie uznaje się za strzelanie na obszarach wodno-błotnych. Oznacza to całkowity zakaz noszenia i wykorzystywania amunicji śrutowej ołowianej, a tym samym, w sposób nieuprawniony ingeruje w ww. uprawnienie, o którym mowa w art. 16 Karty w praktyce pozbawiając obywateli możliwości prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji amunicji śrutowej ołowianej, gdyż powoduje jej nieopłacalność, i istotnie wpływa na faktyczną możliwość prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze strzelectwem, myślistwem czy kynologią myśliwską;

1.2. Art. 17 ust. 1 Karty, poprzez ograniczenie prawa nabywania, władania, używania, rozporządzania i przekazania w spadku nabytego zgodnie z prawem mienia w postaci:

a)amunicji zawierającej ołów, której noszenie i wykorzystanie, z uwagi na szeroki zakres terytorialny obowiązywania zakazu noszenia i oddawania strzałów z amunicji ołowianej ustanowiony w Rozporządzeniu i brak możliwości precyzyjnego i jednoznacznego wskazania terenów, na których zakaz ten obowiązuje, wynikający z wykładni definicji użytego w Rozporządzeniu pojęcia „terenów wodno-błotnych”, zostanie w rzeczywistości całkowicie zakazane;

b) broni śrutowej nieprzystosowanej do strzelania śrutem innym niż ołowiany, której używanie do celów, dla których ją nabyto, w praktyce nie będzie w ogóle możliwe lub zostanie istotnie ograniczone, z uwagi na (I) szeroki zakres terytorialny obowiązywania zakazu i brak możliwości precyzyjnego i jednoznacznego określenia terenów, na których zakaz ten obowiązuje, (II) ustanowione w Rozporządzeniu domniemanie, że jeżeli dana osoba znajdując się na obszarach wodno-błotnych lub w 100 metrowej strefie wokół nich, nosi amunicję śrutową podczas strzelania lub w drodze na strzelanie, to dane strzelanie uznaje się za strzelanie na obszarach wodno-błotnych, wymuszające na jednostkach całkowite zaniechanie noszenia i używania amunicji śrutowej ołowianej, jak również (III) brak możliwości lub wysokie koszty przystosowania ww. broni do dostępnych i dozwolonych zamienników amunicji ołowianej, co spowoduje spadek często znacznej wartości materialnej ww. sprzętów;

c) obiektów stanowiących strzelnice, których położenie koliduje z przepisami Rozporządzenia, tj. umiejscowionych w sąsiedztwie terenów definiowanych przez Rozporządzenie jako „tereny wodno-błotne”, a zatem, uwzględniając szeroką definicję ww. terenów, w istocie wszystkich takich obiektów położonych w przestrzeni otwartej;

1.3. Art. 21 ust. 1 Karty, poprzez dyskryminację strzelców sportowych i myśliwskich poprzez nieuzasadnioną i nieobiektywną, a przy tym opartą na stereotypach marginalizację tej grupy społecznej i praktyczne pozbawienie jej możliwości kontynuowania wieloletnich tradycji, możliwości uprawiania wybranej przez nich dyscypliny sportowej (strzelectwo) i rozwoju zainteresowań i pasji, przy równoczesnym narażeniu na dotkliwe konsekwencje związane z podejmowaniem ww. aktywności;

1.4. Art 45 ust. 1 Karty, poprzez ograniczenie możliwości przemieszczania się obejmujące osoby posiadające przy sobie amunicję zawierającą ołów, po terenach „wodno-błotnych” oraz w strefie buforowej wynoszącej 100 m od tych terenów jeżeli ma to miejsce podczas strzelania na obszarach wodno-błotnych lub w drodze na strzelanie na obszarach wodno-błotnych, co uwzględniając (I) szeroki zakres terytorialny obowiązywania zakazu i brak możliwości precyzyjnego i jednoznacznego określenia terenów, na których zakaz ten obowiązuje, oraz (II) ustanowione w Rozporządzeniu domniemanie, że jeżeli dana osoba znajdując się na obszarach wodno-błotnych lub w 100 metrowej strefie wokół nich, nosi amunicję śrutową podczas strzelania lub w drodze na strzelanie, to dane strzelanie uznaje się za strzelanie na obszarach wodno-błotnych, przy rzeczywistych ograniczonych możliwości obalenia tego domniemania, powoduje, że w praktyce na gruncie Rozporządzenia, noszenie amunicji śrutowej ołowianej jest całkowicie niedozwolone;

1.5. Art 48 ust. 1 Karty, poprzez wprowadzenie niedozwolonego i nieproporcjonalnego domniemania prawnego, zgodnie z którym przyjmuje się, że jeżeli dana osoba znajdując się na obszarach wodno-błotnych lub w 100 metrowej strefie wokół nich, nosi amunicję śrutową podczas strzelania lub w drodze na strzelanie, to dane strzelanie uznaje się za strzelanie na obszarach wodno-błotnych, a zatem, że działa ona wbrew przepisom Rozporządzenia, co stanowi wprowadzenie domniemania naruszenia przepisów i winy takiej osoby, przy równoczesnym obciążeniu jej ciężarem dowodu, że jej działanie nie stanowi naruszenia przepisów Rozporządzenia, przy czym możliwość przeprowadzenia dowodu przeciwnego, uwzględniając w szczególności szeroki zakres terytorialny obowiązywania zakazu związany z brakiem możliwości precyzyjnego i jednoznacznego określenia terenów definiowanych jako tereny „wodno-błotne” jest istotnie ograniczona;

1.6. Art. 52 ust. 1 Karty, poprzez wprowadzenie w Rozporządzeniu ograniczenia w korzystaniu z praw i wolności uznanych w Karcie, tj. wolności prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności i posiadania, wolności od dyskryminacji i różnicowania, swobody przemieszczania się oraz prawa domniemania niewinności, mimo iż nie są one konieczne i nie odpowiadają celom interesu ogólnego uznawanym przez Unię Europejską lub potrzebom ochrony praw i wolności innych osób, w szczególności ograniczenia te w rzeczywistości nie przyczyniają się do zwiększenia ochrony środowiska i zdrowia zwierząt oraz ludzi oraz nie przynoszą korzyści, w tym także korzyści społeczno-ekonomicznych, które byłyby proporcjonalne do kosztów;

2. Naruszenie przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (dalej jako „TUE”), tj.:

2.1. Art. 2 TUE, poprzez naruszenie wolności i prawa do uprawiania strzelectwa myśliwskiego i sportowego oraz prowadzenia działalności gospodarczej obejmującej ww. obszary, polegające na wprowadzeniu bezzasadnego i nieadekwatnego środka jakim jest ograniczenie możliwości noszenia i stosowania amunicji ołowianej na terenach „wodno-błotnych” i w obszarze 100 metrów od tych terenów, co w istocie z uwagi na (I) szeroki zakres terytorialny obowiązywania zakazu i brak możliwości precyzyjnego i jednoznacznego określenia terenów, na których zakaz ten obowiązuje, jak również (II) domniemania winy osób, które przemieszczają się po terenach „wodno-błotnych” z amunicją zawierającą ołów – jako osób, które dokonują strzelań z użyciem amunicji zawierającej ołów na terenach wodno-błotnych”, oraz (III) faktyczny brak możliwości zastąpienia amunicji ołowianej amunicją z innego materiału z uwagi m.in. na nieodpowiednie do celów właściwości techniczne tych materiałów, ich nieadekwatne koszty, kwestie związane z humanitaryzmem polowań z wykorzystaniem amunicji z innych materiałów, oraz ich wpływ na środowisko, co skutkuje faktycznym pozbawieniem obywateli możliwości podejmowania ww. aktywności;

2.2. Art. 2 TUE, poprzez naruszenie zasady państwa prawnego, w szczególności będącej jej częścią zasady pewności prawa, jego przewidywalności i określoności, które to naruszenie polega na wprowadzeniu w drodze Rozporządzenia nieuzasadnionych i nieadekwatnych środków, które ograniczają w niedozwolonym zakresie wolności i prawa obywatela Unii Europejskiej, a także poprzez ustanowienie zakazu, którego zakres jest nieprecyzyjny i niejednoznaczny, jak również bezzasadnym wprowadzeniu domniemania winy osób, które przemieszczają się po terenach „wodno-błotnych” z amunicją zawierającą ołów, jako osób, które dokonują strzelań z użyciem amunicji zawierającej ołów na terenach wodno-błotnych”;

2.3. Art. 3 ust. 2 TUE, poprzez naruszenie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa prawnego, i sprawiedliwości jakie zapewnia Unia Europejska swoim obywatelom, mające swój wyraz w ograniczeniu możliwości prowadzenia działalności związanej ze strzelectwem i myślistwem, naruszeniu poczucia bezpieczeństwa poprzez faktyczną niemożność dostosowania swojego postępowania do treści postanowień Rozporządzenia spowodowane rzeczywistym brakiem możliwości ustalenia przez obywatela Unii Europejskiej zakresu terytorialnego obowiązywania zakazu, tj. aktualnego położenia terenów „wodno-błotnych”, co jest wynikiem ustanowionej w Rozporządzeniu definicji terenów „wodno-błotnych”, oraz wprowadzenia sprzecznego z zasadą sprawiedliwości, domniemania winy osoby noszącej amunicję ołowianą na terenach „wodno-błotnych” jako osoby strzelającej z takiej amunicji na tychże terenach, a zatem domniemania, że każda osoba nosząca taka amunicję na ww. terenie narusza prowadzony Rozporządzeniem zakaz;

2.4. Art. 3 ust. 3 TUE, poprzez naruszenie zasady trwałego rozwoju Europy, stabilności cen, postępu społecznego oraz wysokiego poziomu ochrony i poprawy jakości środowiska, wsparcia postępu naukowo technicznego, mające swój wyraz w spowodowanym przepisami Rozporządzenia zachwianiu stabilności cen amunicji, ograniczeniu jej produkcji, co dotyczy zarówno amunicji ołowianej, której używanie w myśl Rozporządzenia będzie w praktyce całkowicie niedozwolone, jak również amunicji innego rodzaju z powodu braku możliwości lub w niektórych przypadkach braku zasadności w zastąpieniu amunicji ołowianej amunicją innego rodzaju, co przyczyni się do ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, uprawiania dziedzin sportu jak również aktywności rekreacyjnych, w których amunicję tę się wykorzystuje oraz przyczynieniu się do wprowadzenia do obrotu amunicji zawierającej metale o nieznanym wpływie na środowisko naturalne;

3. Naruszenie przepisów Traktatu o Unii Europejskiej tj.:

3.1. Art. 5 ust. 2 poprzez naruszenie zasady przyznania tj. podjęcia działań w zakresie kompetencji nieprzyznanych Unii Europejskiej, które to kompetencje powinny należeć do Państw Członkowskich;

3.2. Art. 5 ust. 3 poprzez podjęcie działań, które w wystarczający sposób mogłyby zostać podjęte przez Państwa Członkowskie;

3.3. Art. 5 ust. 4 poprzez wykroczenie formą i zakresem działań poza to, co jest konieczne do osiągnięcia treści Traktatów wszystkich poprzez przyjęcie skarżonego Rozporządzenia pomimo, iż łamie ono zasadę przyznania i pomocniczości wyrażoną w Traktacie, nie pozostając w zgodzie z zasadą przyznania, albowiem nie służy ono realizacji celów określonych w Traktatach. Rozporządzenie jest wyrazem daleko posuniętej ingerencji Komisji Europejskiej w porządek prawny poszczególnych Państw Członkowskich, zaś regulacje objęte Rozporządzeniem nie należą do wyłącznych kompetencji Unii Europejskiej, która powinna podejmować działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie, w jakim cele zamierzonego działania nie mogą zostać osiągnięte w sposób wystarczający przez Państwa Członkowskie. Powyższe skutkuje koniecznością przyjęcia, że Organ wydający Rozporządzenie nie posiadał kompetencji w tym zakresie.

4. Nadużycie władzy poprzez wydanie Rozporządzenia, które miało na celu znaczące ograniczenie strzelectwa cywilnego na terenie Unii Europejskiej, wobec uprzedniej niemożności dokonania przez Komisję Europejską delegalizacji możliwości posiadania broni palnej przez podmioty prywatne. Jeśli zaś chodzi o same dowody naukowe, zaprzeczające twierdzeniom ECHA oraz KE, to poniżej znajduje się pełna list dokumentacji ukazująca manipulację danymi przez ECHA:

a) Artykuł Europejskiej Agencji Chemikaliów „Estimating the abatement costs of hazardous chemicals”, pokazująca niemożność oszacowania kosztów związanych z eliminacją chemikaliów, co stawia pod znakiem zapytania zdolność ECHA do stwierdzeń o minimalnym koszcie rezygnacji z ołowiu –https://echa.europa.eu/…/6e85760e-ec6d-4c8a-8fcf…

b) Artykuł „Advantages and drawbacks of restricting the marketing and use of lead in ammunition, fishing sinkers and candle wicks – Final Report” – https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhjumpxsj5AhV1i_0HHbV9B9IQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fdocsroom%2Fdocuments%2F13043%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fpdf&usg=AOvVaw2Jic5u7z7ZpTbjSNhNoOYD

c) Artykuł Łukasza Sewastynowicza „Lasy nadal borykają się z historią” – https://www.lasy.gov.pl/…/lasy-nadal-borykaja-sie-z…

d) Dokument „Analysis of the: ECHA report – recommendation of total ban on lead ammunition” LEX Z.S. – https://www.gunsweek.com/…/EN_Analysis_of_ECHA_report…

e) Artykuł „Low-Level Environmental Lead Exposure and Children’s Intellectual Function: An International Pooled Analysis”; https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1257652/

f) Artykuł „Blood lead levels following consumption of game meat in Italy” – https://www.sciencedirect.com/…/abs/pii/S0013935116309458;

g) Artykuł : „Wild game consumption habits among Italian shooters: relevance for intakes of cadmium, perfluorooctanesulphonic acid and 137 cesium as priority contaminants” – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28271815/

h) Artykuł: „Hunting with lead: association between blood lead levels and wild game consumption” – https://www.sciencedirect.com/…/abs/pii/S0013935109001467

i) Artykuł „Lead exposure at firing ranges – a review” – https://ehjournal.biomedcentral.com/…/s12940-017-0246-0

j) Artykuł “Fractionation and distribution of risk elements in soil profiles at a Czech shooting range” –https://www.agriculturejournals.cz/web/pse.htm…

k) Komunikat Prasowy Komisji Europejskiej – European Commision strenghthens control of firearms across the EU (wraz z tłumaczeniem na język polski);

Do powyższego tekstu należy dołączyć dokumenty znajdujące się pod poniższym linkiem:https://drive.google.com/…/1tP_OS1ZNH…/view…

Nie ma co czekać, do dzieła 🙂

Tomasz Stępień

Tomasz W. Stępień

Firearms United Network

Polub artykuł

Redakcja